Organizirano stanovanje uz povremenu podršku

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku provodi se u stanu na Naselju Andrija Hebrang, a koji smo dobili na korištenje od grada Slavonskog Broda. U stanu živi 5 dječaka i djevojčica koji se osposobljavanju za samostalan život. O njima brine odgojiteljica koja je s njima četiri sata dnevno, a ostalo vrijeme su sami i odgovorno brinu o sebi i svojim obavezama.

U budućnosti Centar planira pružati uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku u dva stana i za korisničku skupinu djece s problemima u ponašanju.